Biên bản bàn giao đất đỉnh vàng Nha Trang

Biên bản bàn giao đất đỉnh vàng Nha Trang

Biên bản bàn giao đất

Biên bản bàn giao đất đỉnh vàng nha trang

Sơ đồ vị trí lô đất

Quyết định bàn giao đất

Quyết định bàn giao đất

Quyết định bàn giao đất

Quyết định miễn thuế đất

Quyết định miễn thuế đất