Thông báo nộp tiền thuế đất

Thông báo nộp tiền thuế đất

Thông báo nộp tiền thuế đất một lần cho cả thời gian thuê đất. Căn cứ hồ sơ thuê đất của Công Ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang, cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo nộp tiền đất như sau:
Thông báo nộp thuế đất
Thông báo nộp thuế đất